ข่าวสารกรุงเทพฯ

ก.ล.ต.-สภาวิชาชีพบัญชี ยกระดับระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทย – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพฯ 27 ต.ค. – ก.ล.ต. และ สภาวิชาชีพบัญชี หารือความร่วมมือยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทย และสานต่อแนวทางการผลักดันแผนงานในการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยนายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อร่วมหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันในเชิงรุก เพื่อสานต่อความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพของระบบรายงานทางการเงินของไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานสอบบัญชีไทยมีความเข้มแข็งและมีเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การกำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความชัดเจนและเหมาะสมเพื่อรองรับนโยบายตลาดทุนดิจิทัล รวมถึงการบูรณาการแผนงานในการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี หรือเรียกว่า โครงการ Value of Audit 

“Value of Audit” เป็นโครงการที่ ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีทำงานร่วมกับทีมวิจัย เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องไม่เห็นถึงคุณค่าของงานสอบบัญชีเท่าที่ควร และทําการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการยกระดับวิชาชีพบัญชี การส่งเสริมให้ผู้บริหารของกิจการให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานทางการเงิน และการสนับสนุนให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีมากขึ้น โดยในปีนี้จะร่วมกันเริ่มดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความกดดันด้านราคา (audit fee pressure) และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพในวิชาชีพสอบบัญชี ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอย่างยั่งยืนต่อไป

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินของไทยทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีเป็นองค์กรพันธมิตรที่มีส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินและการกำกับดูแลวิชาชีพสอบบัญชีในภาพรวม ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและสานต่อความร่วมมือในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทย รวมถึงมีแผนงานที่จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความชัดเจนและเหมาะสมในทางปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ และยังเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link