ข่าวสารกรุงเทพฯ

ครม.ออมเงินระยะยาว TESG – สำนักข่าวไทย อสมท
ทำเนียบฯ 21 พ.ย. – ครม. ออมเงินระยะยาว ผ่านกองทุนรวม TESG หวังส่งเสริมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นความยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร หรือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อให้บุคคลธรรมดา จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ TESG)” หักลดหย่อยภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในปีนั้น อายุถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปี

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (TESG) รัฐยอมสูซญเสียรายได้ ในปีแรกประมาณ 3,000 ล้านบาท และในปีถัดๆ ไปปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท หวังส่งเสริมให้เพิ่มการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนไทย สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการลงทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภาษีดังกล่าว เนื่องจากปีแรก เริ่มจำหน่าย 1 ธันวาคม 66 นี้ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีต้นปี 67. -สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link