ข่าวสารกรุงเทพฯ

ตั้งทีมโฆษก ทอ. เน้นสื่อสารเชิงรุก – สำนักข่าวไทย อสมท




กองทัพอากาศ 10 ต.ค. – ผู้บัญชาการทหารอากาศ แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ ปี 2567 มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 30 ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ เพื่อทำหน้าที่สร้างรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกองทัพอากาศไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง โฆษกกองทัพอากาศ รองโฆษกกองทัพอากาศ และผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน ดังนี้

โฆษกกองทัพอากาศ 1 คน ได้แก่ พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, รองโฆษกกองทัพอากาศ 2 คน ประกอบด้วย พลอากาศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ 6 คน ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี เสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, นาวาอากาศเอก สุรินท์นาท เจริญจิตต์ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศโท ณัฐนัย จันทร์เปล่ง หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ, นาวาอากาศตรีหญิง ปพิชญา รำพึงกิจ หัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, นาวาอากาศตรีหญิง ศวลี เปล่งวิทยา รองหัวหน้าแผนกเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, เรืออากาศเอกหญิง วัชรีภรณ์ สร้อยทอง นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ แผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

สำหรับการปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศในปีนี้ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่ดีต่อกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็งต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม








Source link