ข่าวสารกรุงเทพฯ

ทิศทางสถานการณ์ข้าวไทย 2566 ความท้าทายความมั่นคงด้านอาหาร


ผลผลิตต่อไร่ : คาดว่า จะปรับลดลง เนื่องจากแหล่งผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบอุทกภัยในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 ซึ่งข้าวอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว มีน้ำท่วมขังนาน ทำให้ต้นข้าวล้มและเน่า ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

ประกอบกับเกษตรกรบางส่วนลดการดูแลรักษา เพราะราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ลดลงไม่มากเนื่องจาก ในปี 2565 แหล่งผลิตในภาคเหนือ และภาคกลาง ปลูกข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วขึ้น ทำให้ความเสียหายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ผลผลิตออกสู่ตลาด : คาดการณ์ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปริมาณ 17.342 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 64.95% ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมด

 

ภาพประกอบ ทิศทางสถานการณ์ข้าวไทย ปี 2566 บนความท้าทายการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

 

ข้าวนาปรัง ปี 2566

คาดการณ์ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 มีเนื้อที่เพาะปลูก 11.366 ล้านไร่ ผลผลิต 7,382 ล้านตันข้าวเปลือก และ ผลผลิตต่อไร่ 650 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูก 9.547 ล้านไร่ ผลผลิต 6.171 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 646 กิโลกรัม 

เนื้อที่เพาะปลูก : มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่า จะมีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2564 และปี 2565 โดยเกษตรกรปลูกในพื้นที่นาปรังที่เคยปล่อยว่าง

ผลผลิตต่อไร่ : คาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ผลผลิตออกสู่ตลาด : คาดการณ์ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2566 โดยคาดว่าผลผลิตจะออก สู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 ปริมาณรวม 4.218 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 57.13% ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมดSource link