ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมช. ไชยา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พร้อมรับนโยบายรัฐบาล บริหารจัดการอ้อยอย่างเป็นระบบ


ด้านเศรษฐกิจ


title

รมช. ไชยา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พร้อมรับนโยบายรัฐบาล บริหารจัดการอ้อยอย่างเป็นระบบ

รมช. ไชยา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พร้อมรับนโยบายรัฐบาล บริหารจัดการอ้อยอย่างเป็นระบบ

             นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ผู้แทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำนั้น ในวันนี้ได้รับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และพร้อมที่สะสางปัญหาและสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างทันท่วงที

                “สิ่งหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบคือการดูแลพี่น้องเกษตรกร และในส่วนข้อเสนอของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

ที่ขอให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยดูแลปัญหาด้านเงินชดเชยในการตัดอ้อยสด เพื่อลดปัญหามลภาวะ PM 2.5 ซึ่งการสานต่อโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยลดการเผาอ้อย รวมถึงพืชอื่น ๆ และทางกระทรวงเกษตรฯ จะดูแลเงื่อนไขนี้ให้เกิดความเรียบร้อย นอกจากนี้ เห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เนื่องจากผลผลิตจากอ้อยสามารถต่อยอดได้ในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถสร้างงาน สร้างผลตอบแทน กำไร และผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตัวจริง ทั้งนี้ จะขอรับข้อเสนอของเกษตรกรและนำไปหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป” รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา กล่าว

       นอกจากการสานต่อโครงการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแล้ว เกษตรกรที่มาในวันนี้ได้ขอให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยสนับสนุนด้านอื่น ๆ  อาทิ พันธุ์อ้อย โรคพืช การดูแลพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งในอนาคตคาดหวังให้สามารถเปลี่ยนที่ดินส.ป.ก. เป็นโฉนดที่ดินที่สามารถแปลงเป็นต้นทุนในการทำการเกษตรได้ต่อไปด้วย


อัลบั้มภาพ

title

ข่าวที่เกี่ยวข้องSource link