ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดเกษตรฯ ติวเข้มหน่วยงานส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ สนองนโยบายรัฐบาล


ด้านเศรษฐกิจ


title

ปลัดเกษตรฯ ติวเข้มหน่วยงานส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ สนองนโยบายรัฐบาล

ปลัดเกษตรฯ ติวเข้มหน่วยงานส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ สนองนโยบายรัฐบาล

     นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” (OPSMOAC Driving for Success)ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566 โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ว่าการสัมมนาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ในการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

    โดยให้ยึดแนวทางการขับเคลื่อนงานฯ ตามที่ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายฯไว้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566ประกอบด้วย 9 ประเด็น ดังนี้ 1) การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร โดยให้เกษตรอำเภอเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน 2)การขับเคลื่อนภารกิจยกระดับ Mr. สินค้าเกษตร 3) การป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู รับมือภัยแล้ง/ภัยพิบัติด้านการเกษตร4) การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 5) การผลักดัน “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”6) การส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร 7) การทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 8) สร้างระบบประกันภัยพืชผลและ9) บริการทางการเกษตร (Agriculture Service Provider) ที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม

     ขณะเดียวกัน ปลัดเกษตรฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานฯ แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพิ่มเติมอีกว่า “การปฏิบัติงาน ในชีวิตประจำวัน ขอให้เอาจิตวิญญาณมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน สร้างคนรองรับ โดยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ต้องรู้งานในสำนักงาน สามารถทำงานทดแทนผู้อำนวยการและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ เพื่อให้งานสามารถเดินต่อได้ตลอดเวลา ซึ่งต้องมีความพร้อมในการประสานงาน สั่งการ บริหารงาน และทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ ความใส่ใจ รับฟังข้อคิดเห็น รับรู้ปัญหา และให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสรุปข้อมูลสำคัญ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดพืชและสัตว์ เป็นต้น และรายงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบอย่างทันท่วงทีอีกด้วย”

         นอกจากนี้ ยังมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานเร่งด่วนที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ควรให้ความสำคัญ 7 ประเด็นดังนี้ 1) การเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ออกโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นโฉนด 2) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เกษตรกร โดยให้เกษตรกรพักชำระหนี้ 3) มหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี4) การสืบสาน ต่อยอด และขยายผลโครงการพระราชดำริ 5) การแก้ไขปัญหาด้านการประมง 6) การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ 7) การเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ และขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ 


อัลบั้มภาพ

title

ข่าวที่เกี่ยวข้องSource link