ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


29/11/2566

พิมพ์

 

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต ศก.ภูมิภาคประจำเดือน พ.ย.2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคกลาง”

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคพบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคคะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคกลาง” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 79.9 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในภาคบริการอันเป็นผลจากการจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาว และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน อันเป็นผลมาจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  พบว่าอยู่ที่ระดับ 83.7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคการลงทุนเป็นสำคัญ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 77.2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากความเชื่อมั่นในภาคบริการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลายจังหวัดของพื้นที่ และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ในระยะถัดไป ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 77.1 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากความเชื่อมั่นในภาคบริการ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งในหลายจังหวัดของพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ งานเทศกาลไหมนานาชาติ งานเทศกาลหนังเมืองแคน และมีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 75.2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ อันเป็นผลมาจากการประกาศใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวสัญชาติจีนและคาซัคสถาน และการขยายระยะเวลาพำนักในไทยโดยได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวรัสเซีย ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งในหลายพื้นที่ของภาคจะมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงมีงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนเพื่อรองรับภาคบริการที่ขยายตัว ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 74.7 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน อันเป็นผลมาจากการปรับตัวของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและโรคระบาดจากแมลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตในฤดูกาลผลิตที่จะมาถึง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 72.6 สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากความเชื่อมั่นในภาคบริการ เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2566 งานกาชาด และงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน จากมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนินโญ (El Niño) และสภาพอากาศที่แปรปรวน และสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 72.1 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นผลจากการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว รัฐบาลและภาคเอกชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหลายจังหวัดในภาคเหนือของไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยล่าสุด GoBankingRates ได้จัดอันดับให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นและประหยัด เหมาะแก่การมาเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 จากทุกเมืองทั่วโลก และความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่าจะมีอุปสงค์ในตลาดเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังมีความกังวลต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง จากราคาพลังงานและราคาปุ๋ยที่ยังมีความผันผวน และเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความกังวลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต

ตารางสรุปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

    กทม. และปริมณฑล    ภาคตะวันออก    ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ    ภาคใต้    ภาคกลาง    ภาคเหนือ    ภาคตะวันตก    เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(EEC)

ดัชนีความเชื่อมั่น

อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค    74.7    79.9    77.1    75.2    72.6    72.1    77.2    83.7

ดัชนีแนวโน้มรายภาค                                

  1) ภาคเกษตร    59.9    77.3    76.5    66.9    64.2    56.3    72.3    79.5

  2) ภาคอุตสาหกรรม    71.2    79.8    78.2    67.1    73.1    79.0    76.8    83.7

  3) ภาคบริการ    85.3    85.7    84.2    89.7    77.8    86.2    88.3    87.7

  4) ภาคการจ้างงาน    78.4    76.5    71.6    73.7    73.5    72.3    71.6    83.4

  5) ภาคการลงทุน    78.5    80.1    74.9    78.6    74.3    66.7    76.7    83.9

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254Source link