ข่าวสารกรุงเทพฯ

สธ. อัปเดตผลคัดกรองคนไทยกลับจากอิสราเอล 6,464 ราย – The Bangkok Insight


สธ.สรุปผลคัดกรองคนไทยกลับจากอิสราเอล 6,464 ราย 6,464 ราย ดูแลสุขภาพจิตแรงงานและญาติ 14,720 ราย ส่วนใหญ่ให้การปฐมพยาบาลทางใจ

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัด กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กล่าวถึงผลการดูแลสุขภาพของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล ว่า ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองสุขภาพกายและจิตใจของผู้เดินทางกลับมารวม 38 ชุด จำนวน 6,464 ราย เป็นชาย 6,337 ราย และหญิง 127 ราย

คนไทยกลับจากอิสราเอล

ทั้งนี้ พบมีอาการเจ็บป่วยทางกาย 100 ราย คิดเป็น 1.5% ได้แก่ บาดเจ็บ 20 ราย อาการทางเดินหายใจ 63 ราย โรคประจำตัว 3 ราย อาการทางผิวหนัง 12 ราย ไข้ออกผื่น 1 ราย และมีไข้ ปวดศีรษะ 1 ราย

ส่วนอาการด้านสุขภาพจิต พบมีความไม่สบายใจ 480 ราย คิดเป็น 7.4% ส่วนใหญ่ไม่สบายใจระดับปานกลาง 403 ราย ระดับมาก 50 ราย และระดับมากที่สุด 27 ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับการติดตามดูแลจากสถานพยาบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์
นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์

สำหรับการดูแลจิตใจโดยทีม MCATT ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 12-29 ตุลาคม 2566 มีผู้ได้รับการดูแลรวม 14,720 ราย ได้แก่ ผู้บาดเจ็บและกลุ่มญาติผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต/สูญหาย/ตัวประกัน 775 คน, ผู้ไม่บาดเจ็บที่กลับมาแล้ว/คนไทยกลับจากอิสราเอลและญาติคนไทยที่ยังไม่กลับมา 11,778 คน และประชาชนที่รับรู้เหตุการณ์ 2,157 คน

ในการดูแล มีทั้งการปฐมพยาบาล การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การจัดการภาวะวิกฤต การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ ใช้ Mental Health Check และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Source link