ข่าวสารกรุงเทพฯ

หอการค้าไทยชง 3 ประเด็นส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพฯ 14 พ.ย.-ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเผยผลหารือกับ รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา โดยเสนอแผน  3 ประเด็นสำคัญส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกลินท์สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ร่วม 20 คน เข้าพบกับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มีให้เกิดการใช้จ่ายที่สูงขึ้น (More Spending) ทั้งการยกระดับ Supply Side ด้วยHappy Model ผ่านกิจกรรม 90 เส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข การพัฒนาสินค้า Happy 
in Style โครงการ HUG Earth และการใช้ Application TAGTHAi ให้เป็นแพลตฟอร์มกลาง แพลตฟอร์มเดียว
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

2. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ (More Quality Market) อาทิ การผลักดันงาน MICE ให้จัดขึ้นที่ประเทศไทยการผลักดันมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาโดยขอรับมาตรการภาษี 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ (Cruise) และการขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์ของเอเชีย Phuket Free Port

3. สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ (More Support) ผ่านการผลักดันมาตราการ 4 ข้อสำคัญ ได้แก่ 1) การขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน สำหรับเครื่องบินไอพ่นเหลือ 0.20 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป 2) การปรับหลักเกณฑ์อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายระเบียบกระทรวงการคลัง 3) การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ ขยายผลการใช้ MOU แรงงานต่างด้าว แบบเดิมให้ครอบคลุมประเภทงานและประเทศเป้าหมายการขยายผล Non-Immigrant Visa B สำหรับชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น และ4) การผลักดันมาตราการ Soft loan สำหรับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Green Loan)

ทั้งนี้ ภายหลังการหาหารือร่วมฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความสนใจในหลากหลายประเด็น อาทิ การผลักดันเรื่องค่าแรงของแรงงาน การผลักดันเรื่องท่าเรือ รวมถึงแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว และพร้อมดำเนินการร่วมกับหอการค้าไทยอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการหารือในรายละเอียดของแต่ละประเด็นร่วมกันอีกครั้ง เพื่อบูรณาการการทำงาน ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของประเทศร่วมกัน.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link