ข่าวสารกรุงเทพฯ

“อนุทิน” กล่าวปาฐกถาพิเศษ ร่วมยูเอ็น – สำนักข่าวไทย อสมท
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติประจำประเทศไทย 9 พ.ย.- “อนุทิน” กล่าวปาฐกถาพิเศษ ร่วมยูเอ็น ย้ำ การพัฒนาจะบรรลุเป้าหมายสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อสร้างอนาคตของไทยไปสู่ความยั่งยืน

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย” ในงานหุ้นส่วนความร่วมมือการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ

โดยนาย อนุทิน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีความรับผิดชอบที่ครอบคลุมทั้งชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว ภายใต้คำขวัญ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” จึงไม่ยากที่จะผนวก “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ไว้ในนโยบายของกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐานจนสามารถดื่มได้ การใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ด้วยการให้หน่วยงานราชการทยอยเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการติดโซลาร์เซลล์ในหน่วยงานราชการให้เป็นต้นแบบ ก่อนกระจายไปยังชุมชน รวมถึงการมีแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย Carbon Neutrality การลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภคและเพิ่มรายได้ผ่านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อมและบรรเทาภาวะโลกร้อน ผ่านการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการปรับตัวและมีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปจนถึงการแก้ปัญหาระดับโครงสร้าง อย่างการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในงานสัมมนาที่จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องใน “วันผังเมืองโลก” ในหัวข้อ “อนาคตออกแบบได้” ได้มีการหยิบยกประเด็นที่พูดถึงการพลิกโฉมผังเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะวันนี้ เราต้องมองเห็นภาพอนาคตว่าเมืองของเราจะต้องเอื้อให้คนเดินทางสัญจรได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก ต้องออกแบบเมืองให้คนเดินเท้าได้มากขึ้น และมีเครือข่ายคมนาคมที่ช่วยให้ใช้รถน้อยลง รวมถึงการออกแบบ “อาคารประหยัดพลังงาน” จะต้องกลายเป็น “ความปกติใหม่” มีการสร้างระบบให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำดีและน้ำเสีย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไปจนถึง “การบริหารจัดการขยะ” ให้ส่งเสริมแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซมีเทน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ใน “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย”

“ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมขอยืนยันว่าเรามีความยินดีในการที่จะสนับสนุนทุกโครงการร่วมกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและประสบผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งเรามีอีกหลายเรื่องมากมาย ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งจะทำให้พวกเรามีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเราได้เริ่มทำแล้ว และจะทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งนี้ “เพื่อทำให้ความคาดหวังของพวกเราได้บรรลุผลสำเร็จ” เราจะทุกคนจะต้องทำไปพร้อมกัน “เพื่อพวกเรา เพื่อบ้านเมืองของเรา” และทุกสิ่งที่กล่าวจะประสบผลสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคน และขอให้ทุกคนได้มั่นใจและภูมิใจว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและให้การชื่นชม และเราจะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่เหนียวแน่นกับองค์การสหประชาชาติเพื่อเดินทางไปสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกันกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ” .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link