ข่าวสารกรุงเทพฯ

“แรงงาน – นศ.” กลับจากอิสราเอลอีก 307 คน


วานนี้ (30 ต.ค.66) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน น.ส.อาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลและแจ้งความประสงค์เดินทางกลับถึงประเทศไทยจำนวน 307 คน ซึ่งเดินทางกลับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ รอบเวลา 19.40 น. โดยสายการบิน EL AL เที่ยวบินที่ LY083

กระทรวงแรงงานได้ตั้งโต๊ะให้คำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

นายอารี กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลอย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้ตนเองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน มาร่วมต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่เดินทางกลับ จำนวน 307 คน ซึ่งในเที่ยวบินนี้ มีนักเรียน ในโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชศาสตร์ ระบบทวิภาคี ไทย-อิสราเอล ร่วมกับ Arava International Center for Agricultural Training : AICAT  และผู้ดูแล จำนวน 70 คน ร่วมเดินทางมาด้วย

ในวันนี้ได้พูดคุยกับพี่น้องแรงงานไทยพบว่า ยังมีเพื่อนแรงงานไทยบางส่วนที่ยังไม่กลับมาจึงได้ขอให้พี่น้องแรงงานไทยกลุ่มนี้ สื่อสารไปยังเพื่อนแรงงานไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอล ให้พิจารณากลับประเทศก่อนเพื่อความปลอดภัยเป็นลำดับแรก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

แนวรบรอบด้าน “ความมั่นคงไทย” โจทย์หินรัฐบาล  

สธ.พบ 418 แรงงานไทย เครียดปานกลาง 

แรงงานไทยถูกจับอีก 3 คน- มท.ส่งกำนัน-ผญบ.ช่วยกล่อมกลับไทย 

 

 

 

 

 Source link