ข่าวสารกรุงเทพฯ

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ”Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา


ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

วันนี้ (17 มกราคม 2567) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

เวลา 17.19 น. ครั้นเสด็จ ฯ ถึง นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้แทนรัฐบาลไทย) นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ เสด็จเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประทับพระราชอาสน์ 

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ  ถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวเกวนโดลิน เจ. คาร์ดโน รองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของขวัญแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการ “Weaving Our Stories: สานสัมพันธ์ทางการทูต สหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” และศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ฉลองครบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ ฯ

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ และฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้แทนรัฐบาลไทย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และภาคีผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการ ฯ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีสั้น “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” เสด็จ ฯ ไปยังบริเวณแท่นพิธีเปิดนิทรรศการ ฯ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” และศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ฉลองครบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย เสด็จขึ้นชั้น 4 

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางสาวอแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ ศิลปินอเมริกันเชื้อสายไทย ผู้สร้างผลงาน “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” กราบบังคมทูลเชิญ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ (บริเวณหน้าลิฟต์) ทอดพระเนตรนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” ประกอบด้วย 

ชุดที่ 1 ผืนผ้าแห่งความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและไทย โดยมีผู้แทนของกลุ่มสตรีจากชุมชนผ้าทอ และผ้าพื้นเมืองจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมในโครงการ Weaving Our Stories เฝ้า ฯ รับเสด็จ) ชุดที่ 2 การร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกา และนักเรียน นักศึกษาในไทย ชุดที่ 3 การเดินทางของศิลปินเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากชุมชนผ้าทอและผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศไทย และชุดที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” ระหว่างโครงการศิลปินที่พำนักในประเทศไทย และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เสด็จเข้าห้องรับรอง

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

นิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” เป็นงานแสดงศิลปะเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 190 ปี เมื่อพุทธศักราช 2566 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ซีอาเซียน (C-ASEAN) โดยความร่วมมือ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีภาคเอกชนไทยและสหรัฐอเมริการ่วมให้ การสนับสนุน นิทรรศการดังกล่าวนำเสนอผลงานศิลปะสิ่งทอและเรื่องราวที่สะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก”

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

จัดทำโดยนางสาวอแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ ศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามและงานศิลปะบนผืนผ้าไทยจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผนวกกับความประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยที่สนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอย่างไทย จึงถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะการทอผ้าอย่างไทย ที่มีความประณีตและซับซ้อน เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกัน และมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน และจะสืบต่อไปยังอนาคต ดังเช่นสายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีสัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นยาวนาน

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่พุทธศักราช 2376 อันเป็นปีที่มีการลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2376 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสัน ประธานาธิบดีคนที่ 7 ของสหรัฐอเมริกา สนธิสัญญาดังกล่าวนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกา ลงนามเป็นคู่สัญญากับประเทศในทวีปเอเชีย นับจากนั้น ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาก็ได้เริ่มถักทอสายสัมพันธ์จนมาถึง 190 ปี โดยทั้งสองประเทศต่างมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง ผ่านการประสานความร่วมมือในมิติต่าง ๆ

ทั้งด้านสาธารณสุข การค้า การลงทุน ความมั่นคง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตลอด 190 ปีที่ผ่านมา และสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันยาวนาน รวมถึงมิตรภาพและความใกล้ชิด ทั้งในระดับผู้นำและระดับประชาชน ตลอดจนความตั้งใจของทุกฝ่ายที่จะส่งเสริมมิตรภาพนี้ให้ยั่งยืนสืบไป

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ในหลวง ทรงเปิดนิทรรศการ"Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา - ไทย 190 ปี"

ด้าน นางสาวอแมนด้า พึ่งโพธิปักขิยะ ศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายไทย ผู้จัดทำนิทรรศการนิทรรศการ “Weaving Our Stories : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี” และศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” เล่าถึงความประทับใจที่มีโอกาสได้จัดแสดงนิทรรศการแห่งสายสัมพันธ์อันยาวนาน ว่า 

ตลอดระยะเวลาที่ได้ลงพื้นที่ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ประทับใจในความงดงามของผ้าไทยของแต่ละพื้นถิ่น ตั้งแต่การย้อมสี ไปจนถึงการทอผ้า ทำให้รู้ว่ากว่าจะได้ผ้าไหม 1 ผืนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ มากมาย นับเป็นภูมิปัญญาที่มีความประณีตและซับซ้อน เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกัน และมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน และจะสืบต่อไปยังอนาคต ดังเช่นสายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานSource link