ข่าวสารกรุงเทพฯ

ปั้นนักบริหารมหานครรุ่นที่ 38 และ 39 เตรียมพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

(16 มี.ค. 64) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ – ซี ชั้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา โดยมี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักและสำนักงานเขต รุ่นละ 60 คน และมีข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 11 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 4 คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 คน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง หน่วยงานละ 1 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 131 คน

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถะทางการบริหาร ภาวะผู้นำ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหาร การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นมืออาชีพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหาร ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 โดยรุ่นที่ 38 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 18 มิ.ย. 64 และรุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 25 มิ.ย. 64 ลักษณะการฝึกอบรมเป็นแบบไป – กลับ ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการดูงานหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงาน หลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ดังนี้ 1. การพัฒนาภาวะผู้นำ 2. การบริหารมหานคร 3. การบริหารทรัพยากร 4. คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต และ 5. การเสริมสร้างประสบการณ์และบูรณาการความรู้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความคิด รวมถึงการศึกษาและนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อการพัฒนางานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

ในส่วนของการประเมินผลการฝึกอบรม แบ่งออกเป็นภาควิชาการ และภาคพฤติกรรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนดจึงจะสำเร็จการฝึกอบรม และได้รับประกาศนียบัตร
และมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราพิทักษ์”

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่ต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลา กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยระดับผู้บริหารจะมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นเป็นบุคคลเปลี่ยนผ่านสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงขึ้นจะไปส่งมอบหรือเปลี่ยนผ่านงาน ผู้ที่เข้าอบรมแต่ละรุ่นมีมากกว่าความเป็นเพื่อน ข้อดีของการเป็นเพื่อน ความเป็นเครือข่ายจะช่วยในเรื่องการประสานความร่วมมือการบูรณาการงานจะทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลายๆ รุ่นได้ทำให้เห็นแล้วว่างานที่ยุ่งยากสามารถทำได้ง่ายขึ้น สำหรับหลักสูตรการอบรมนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ระยะเวลาการอบรมดูเหมือนยาวแต่จริงๆ แล้วแค่ไม่นาน ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวโอกาส ประสบการณ์ในการอบรมให้เต็มที่ เพื่อนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และองค์กรให้งานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

——————————- (พัทธนันท์…สปส. รายงาน)

 

ข่าวสารกรุงเทพ : http://www.prbangkok.com/th/board/