งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09-5207-2840 ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทางเว็บไซต์ www.inderm.go.th โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงาน เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก