งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ตำแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,960.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือ ทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์ แผนจีน
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

คุณสมบัติอื่น ๆ
ผู้สมัครจะต้องมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานจากองค์ประกอบ ดังนี้
– มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์, บริการที่ดี, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ, การยึดมั่นใน ความถูกต้องขอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยการจ้างจะมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ

กำหนดการรับสมัคร
สถานที่สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 09 5207 2840 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
สถาบันโรคผิวหนัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน นอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สถานที่ปฏิบัติงาน ชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่ วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก