งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 200 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2564 (กลุ่มงานเทคนิค)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 200 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
1.1 สายสอบที่ 1 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่น ๆ หรือ แขนงอื่น) เพศชาย จำนวน 125 อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.31
1.2 สายสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่น ๆ หรือ แขนงอื่น) เพศหญิง จำนวน 30 อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.32
1.3 สายสอบที่ 3 วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น) เพศชาย จำนวน 35 อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.41
1.4 สายสอบที่ 4 วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น) เพศหญิง จำนวน 10 อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.42

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง
2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสูงสุด
2.2 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย ตามข้อ 1.1 และ 1.3 และเพศหญิง ตามข้อ 1.2 และ 1.4
2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึง วันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2529 ถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2546
2.4 กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
2.5 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
2.6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้าย ของการรับสมัคร (วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564) แยกเป็น
2.6.1 ผู้สมัครตามข้อ 1.1 และ 1.2 (พฐ.31 และ พฐ.32) สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น)
2.2.2 ผู้สมัครตามข้อ 1.3 และ 1.4 (พฐ.41 และ พฐ.42) สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น)
2.7 วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษา ที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.8 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
2.8.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
2./.2 ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2564
2.8.3 ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลด จากกองประจำการหลังวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564
2.8.4 ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ.2564
2.8.5 ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับ การตรวจเลือกทหารตามกำหนด
สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 20 ปี (ในปี พ.ศ.2564) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหาร กองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
2.4 ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจและชั้นประทวน ที่สมัครคัดเลือกตามประกาศ รับสมัครนี้ ให้สามารถสมัครสอบได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกทุกประการ (เช่น อายุตัว คุณวุฒิการศึกษา ฯลฯ) และจะต้องดำเนินการ ตามขั้นตอนที่ประกาศรับสมัครนี้กำหนดทุกขั้นตอน ยกเว้น ขั้นตอนการตรวจร่างกายตามบัญชีโรค หรืออาการที่กำหนดและขั้นตอนการตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา ส่วนการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2.10 สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครนี้
2.11 พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.12 ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณา การฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร
วิธีการสมัคร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน พ.ศ.2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร 16 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เว็บไซต์ www.forensic.police.go.th และเน้นย้ำว่าผู้สมัคร สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สมัคร คลิ๊ก