งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จ้านวน 3 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในสาขาวิชาบัญชี ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวมีสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวนี้ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กำหนด จะเรียกร้องของสีหบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.3 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุตมิสูงกว่า ที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา) ณ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก อาคาร 1 ชั้น 5 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2126-6985 หรือ 0-2297-7394

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก