งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

1. นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี 2) 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือ ทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี 2) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

4. ผู้ช่วยพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี 2) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5. พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี 2) 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.asia/IH3Xo ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลราชวิถี จะประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.rajavithi.go.th เวลา ๑๔.๐๐ น. ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลราชวิถี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามลําดับ คะแนนสอบ ทางเว็บไซต์ www.rajavithi.go.th โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล ไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ ใหม่แล้วแต่กรณี

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก