ข่าวสารกรุงเทพฯ

S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทย – สำนักข่าวไทย อสมท
กรุงเทพฯ 28 พ.ย. – S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย BBB+ คงมุมมองความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า บริษัท S&P Global Ratings (S&P) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เนื่องจากคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว และเติบโตอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 2.5 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 4.2 ในปี 2567 เนื่องจากมาตรการทางการคลังและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว อีกทั้ง Real GDP Growth เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ในช่วงปี 2566 – 2569 การขาดดุลงบประมาณต่อ GDP เฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 4 ในช่วงปี 2567 – 2569

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังเน้นการลงทุนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแผนแม่บท คาดว่าการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) จะมีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การลงทุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

สำหรีบหนี้ภาครัฐบาลสุทธิ อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ภาคการเงินต่างประเทศ (External Finance) แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะยังคงเกินดุลตั้งแต่ปี 2567 – 2569 เนื่องจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว (Services Exports) เป็นสำคัญ สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ระดับรายได้ต่อหัว (Per Capita Income) ความเข้มแข็งทางการคลัง และเสถียรภาพทางการเมือง .- 515 -สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม
Source link