กรุงเทพมีกี่เขต มีเขตอะไรบ้าง

รอบเมืองไทยสาระน่ารู้

กรุงเทพมีกี่เขต มีเขตอะไรบ้าง

รายชื่อเขตในกรุงเทพ มีอะไรบ้าง กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นเขตปกครองพิเศษที่ไม่ได้มีสถานะเป็นจังหวัด (แต่บางครั้งก็มีการอ้างอิงว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยโดยอนุโลม) มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งการปกครองเป็น 50 พื้นที่ย่อย หรือ 50 เขต (มีสถานะเทียบเท่าอำเภอ) โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นหัวหน้าส่วนราชการ (มีสถานะเทียนบเท่านายอำเภอ) โดยที่คำว่า “เขต” ใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น จังหวัดอื่น

Read More