งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันข้ารับราชการ 27 อัตรา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันข้ารับราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก 21,000 บาท ปริญญาโท 17,500 บาท

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
6. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬากรีฑา)
8. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬาว่ายน้ำ)
9. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล)
10. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬาวอลเลย์บอล)
11. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬายิมนาสติก)
12. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ)
13. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬามวยไทย/มวยสากล)
14. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬากระบี่กระบอง)
15. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอล)
16. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เซี่ยวชาญกีฬาเทเบิลเทนนิส)
17. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬาจักรยาน)
18. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชียวชาญกีฬาเทนนิส)
19. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬาวู้ดบอล)
20. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬายูยิตสู)
21. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญกีฬาแบดมินตัน)
22. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เชี่ยวชาญการฝึกสอน หรือการตัดสินกีฬาคนพิการ ทางด้านสติปัญญา)
23. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
24. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาสุขศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
25. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
26. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
27. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารการสมัครสอบแข่งขันเป็นสำคัญ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.tnsu.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 ไปยังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบแข่งขัน”
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร สำหรับเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2564 และหลังวันที่ 9 เมษายน 2564 จะไม่ได้รับการพิจารณา

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน สถานที่ และกําหนดการสอบ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ก) รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่สอบ จะประกาศภายในวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.tnsu.ac.th หัวข้อ “ ข่าวประชาสัมพันธ์”

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก