ข่าวสารกรุงเทพฯ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(9 มี.ค.64) เวลา 09.15 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 534 ราย ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น บี2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ขอพระมหากรุณา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อจ่ายให้แก่บุคคลดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 534 ราย ดังนี้ (1) ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน 4 ราย (2) ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 39 ราย (3) ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 109 ราย และ (4) ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 382 ราย

สำหรับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

 

 

——— (สปส.รายงาน)

ที่มา http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzQyMg==