ข่าวสารกรุงเทพฯ

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ ร่วมประชุม Special SOM-22nd AMAF Plus Three และการประชุมที่เกี่ยวข้อง


ด้านเศรษฐกิจ


title

รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ ร่วมประชุม Special SOM-22nd AMAF Plus Three และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้

              เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (SOM-AMAF Leader) เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับ กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 สมัยพิเศษ (Special SOM-22nd AMAF Plus Three) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศญี่ปุ่น (SOM-AJMAF) และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 8 (8th ARSOMA) พร้อมด้วยคณะผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

       สำหรับการประชุม Special SOM-22nd AMAF Plus Three เป็นการประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมความร่วมมืออาเซียนบวกสามด้านอาหาร เกษตร ประมง ปศุสัตว์ และป่าไม้้ภายใต้ ASEAN Plus Three Cooperation Strategy (APTCS) Framework on Food, Agriculture, and Forestry และรับทราบผลการดำเนินงานขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) โดยจีนได้ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 4,000,000 เหรียญสหรัฐ ภายใต้ Tier 3 โดยแบ่งเป็น 800,000 เหรียญสหรัฐต่อปี (ปี 2566 – 2570) และญี่ปุ่นบริจาคข้าว จำนวน 620 ตัน ให้กับโครงการ School Distribution Programme รวมถึงสาธารณรัฐเกาหลีได้บริจาคข้าว 2,000 ตัน เข้าระบบข้าวในสต็อกล่วงหน้าปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดสรรล่วงหน้าให้กับ สปป.ลาว เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ประเทศเมียนมาร์จะได้รับความช่วยเหลือด้านข้าวเพิ่มเติมอีก 2,500 ตันจากสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากจากพายุไซโคลนที่ทำลายล้างอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนัก งานเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System: AFSIS) โดยเน้นย้ำความสำคัญ ของ AFSIS ซึ่งเป็นกลไกที่มีความยั่งยืนในการให้ข้อมูลด้านความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน

            ในส่วนการประชุม SOM-AJMAF ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนความร่วมมือ ASEAN-Japan Midori Cooperation Plan เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน-ญี่ปุ่นในการเสริมสร้างระบบเกษตรกรรมและอาหารที่ยั่งยืน เน้นการใช้เทคโนโลยีในการทำฟาร์มซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างระบบเกษตรกรรมและอาหารที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านนวัตกรรม อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะ การใช้พลังงานชีวมวล และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เป็นต้น โดยทางไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นในการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน การผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ี่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีการหารือกับทางญี่ปุ่นในเบื้องต้นแล้ว

           นอกจากนี้ ในการประชุม 8th ARSOMA ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการเกษตรที่อาเซียนมีความร่วมมือ กับสหพันธรัฐรัสเซีย โดยทางมาเลเซียได้เสนอโครงการใหม่ ได้แก่ Technical Workshop on Best Management Practices in Mitigating Soil Degradation in ASEAN Countries and Russia ซึ่งจะมีการหารือกันในคราวต่อไป


อัลบั้มภาพ

title

ข่าวที่เกี่ยวข้องSource link