ข่าวสารกรุงเทพฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการพระพิธีธรรม …สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 18 นาฬิกา 23 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม จากภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 สิริอายุ 88 ปี

ศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2477 บิดาและมารดา ชื่อนายเยื้อน และนางซุ่ย ศรีสอ้าน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ทวินซิตีส์ สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 19

ด้านการทำงาน เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง อาจารย์โท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความรู้ความสามารถด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น “รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย” ในปี 2517 ด้วยวัยเพียง 40 ปี จากนั้นได้เป็นผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาสำคัญๆ หลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุภรณ์ รวมไปถึงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วย

ด้านการเมืองมีบทบาทสำคัญในตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา , สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการศึกษาไทย โดยเป็นผู้นำระบบการศึกษาทางไกล ที่ใช้สื่อประสม เช่น สื่อทางไปรษณีย์ มาใช้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา จนกระทั่ง องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ยกย่องให้เป็นสถาบันต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิด ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากนี้ เป็นบุคคลแรกที่นำระบบสหกิจศึกษา หรือการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานนอกสถานที่ เข้ามาใช้ในประเทศไทย จนได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย”

ด้านชีวิตครอบครัว ศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน สมรสกับนางสุคนธ์ (กัลยาณมิตร) ศรีสอ้าน มีลูกสาวและลูกชาย จำนวน 2 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยSource link