ข่าวสารกรุงเทพฯ

โคเดกซ์ ใจดี รับคำค้านของไทย ไม่เอาค่า MRLs สารเร่งเนื้อแดง ใน ตับ ไต โค-กระบือ


คณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (CODEX) ไฟเขียวรับรองมาตรฐานด้านสุขลักษณะอาหารหลายสาขา พร้อมเห็นชอบคำค้านของไทย ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้ค่า MRLs ของสารซิลพาเทอรอล ไฮโดรคลอไรด์ หรือสารเร่งเนื้อแดงชนิดใหม่ ในเนื้อ ตับ และไตของโคและกระบือ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (CAC) ครั้งที่ 46 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-2 ธ.ค. 2566 พร้อมด้วยผู้แทน มกอช. กรมประมง สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทน มกอช. กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โคเดกซ์ ใจดี รับคำค้านของไทย ไม่เอาค่า MRLs สารเร่งเนื้อแดง ใน ตับ ไต โค-กระบือ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับรองมาตรฐานที่สำคัญหลายเรื่อง จากหลายสาขา ทั้งสุขลักษณะอาหาร เช่น แนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในการผลิตอาหาร (ในส่วนของ fresh produce) แนวทางการควบคุม Vibrio spp. ก่อโรคในอาหารทะเล มาตรฐานจากสาขาวัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน เช่น ค่าปริมาณสูงสุดของ อะฟลาท็อกซินและโอคราท็อกซินในพริกแห้ง/าปริกา/จันทน์เทศ  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่างโภชนาการและอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สารพิษตกค้าง

 

 

ระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก เช่น การเริ่มงานทบทวนมาตรฐานระบบการตามสอบ  สารตกค้างจากยาสัตว์ในอาหารและสาขาฉลากอาหาร เช่น การแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้  มาตรฐานที่จัดทำโดยภูมิภาคต่างๆ เช่น มาตรฐานภูมิภาคเอเชียสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวปรุงสุกห่อใบพืชชนิดต่างๆ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ผลิตดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

โคเดกซ์ ใจดี รับคำค้านของไทย ไม่เอาค่า MRLs สารเร่งเนื้อแดง ใน ตับ ไต โค-กระบือ

 อีกทั้ง มีการพิจารณารับรองค่าปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) ของสาร ซิลพาเทอรอล ไฮโดรคลอไรด์ (zilpaterol hydrochloride) ในเนื้อ ตับ และไตของโคและกระบือ ซึ่ง zilpaterol hydrochloride นี้มีประเด็นโต้แย้งกันมากและยาวนานกว่า 10 ปี

โดยประเทศไทยได้ยืนยันคัดค้านการรับรองค่า MRLs ดังกล่าว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่อาจพบได้ในเครื่องในชนิดอื่นที่มีการบริโภคมาก และยืนยันการขอการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ใช้ค่า MRLs ดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ยาสัตว์เฉพาะเพื่อการรักษาโรคและไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต (growth promoter)

อย่างไรก็ตามที่ประชุมไม่บรรลุฉันทามติ จึงเห็นชอบค่า MRLs ดังกล่าวโดยการโหวต ที่ทำตามขั้นตอนดำเนินงานและประเทศไทยจะขอลงบันทึกการคัดค้านการรับรองค่านี้ในรายงานการประชุมต่อไป

 

ในโอกาสนี้ มีการจัดงานเฉลิมฉลองโคเด็กซ์ครบรอบ 60 ปี (Codex@60th Anniversary) โดยนายพิศาล พงศาพิชณ์ ได้รับเกียรติให้รับโล่ในฐานะที่ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการโคเด็กซ์หลายสาขา รวมถึงการเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุม Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on the Processing and Handling of Quick Frozen Foods (TFPHQFF) ในปี 2008Source link