ข่าวสารกรุงเทพฯ

ในหลวง มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2567 แก่ปวงชนชาวไทย


ในหลวง มีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ปวงชนชาวไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โอกาสนี้ พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ด้วย

วันนี้ (31 ธันวาคม 66) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ความว่า 

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นี้ ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน ในรอบปีที่ล่วงแล้ว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่าง อย่างที่ท่านทั้งหลาย ก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือ ได้มีการประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันวันนวมินทรมหาราชและได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา มีประชาชนไปร่วมงาน ร่วมถวายราชสักการะ และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก 

ทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดี คือเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำความปลาบปลื้มใจ มาสู่เราทุกคนโดยถ้วนหน้ากัน 

ในหลวง มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

ในหลวง มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

การที่บ้านเมืองเรา ดำรงมั่นคงให้มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติ จวบจนทุกวันนี้ ก็ด้วยเราทุกคน ต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำความดี และมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด ดังเช่นโครงการต่างๆ ที่จัดตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจ 

นอกจากนี้ ทุกคนยังช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยเห็นได้ชัดเจน จากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม 

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่ และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติ มีปัญญา และร่วมกันคิดอ่าน ปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความความบริสุทธิ์ จริงจังรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไป

ในหลวง มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทุก ๆ ประการ บันดาลให้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญหา ประสบแต่สิ่งที่พึ่งปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไป 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2567 แก่พสกนิกรชาวไทย โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรี อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย วปร และตราพระนามาภิไธย สท 

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสูทสากล ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงฉลองพระองค์ชุดราตรียาว ด้านหลังเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชโอรส 5 พระองค์ ใต้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีข้อความว่า  พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

ในหลวง มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2567 แก่ปวงชนชาวไทยSource link