กรุงเทพมีกี่เขต

รอบเมืองไทยสาระน่ารู้

กรุงเทพ มีกี่เขต อะไรบ้าง

กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต แต่ละเขตมีชื่อและลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ประวัติการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพ กรุงเทพมหานครมีประวัติการแบ่งเขตการปกครองมายาวนาน เดิมทีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่ายึดครอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ และเริ่มมีการแบ่งเขตการปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็น 6 เขต ดังนี้ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตพระสีรัน

Read More
รอบเมืองไทยสาระน่ารู้

กรุงเทพมีกี่เขต มีเขตอะไรบ้าง

รายชื่อเขตในกรุงเทพ มีอะไรบ้าง กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นเขตปกครองพิเศษที่ไม่ได้มีสถานะเป็นจังหวัด (แต่บางครั้งก็มีการอ้างอิงว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยโดยอนุโลม) มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งการปกครองเป็น 50 พื้นที่ย่อย หรือ 50 เขต (มีสถานะเทียบเท่าอำเภอ) โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นหัวหน้าส่วนราชการ (มีสถานะเทียนบเท่านายอำเภอ) โดยที่คำว่า “เขต” ใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น จังหวัดอื่น

Read More