เขต

รอบเมืองไทยสาระน่ารู้

กรุงเทพ มีกี่เขต อะไรบ้าง

กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต แต่ละเขตมีชื่อและลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ประวัติการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพ กรุงเทพมหานครมีประวัติการแบ่งเขตการปกครองมายาวนาน เดิมทีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่ายึดครอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ และเริ่มมีการแบ่งเขตการปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์ออกเป็น 6 เขต ดังนี้ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตพระสีรัน

Read More