ข่าวสารกรุงเทพฯ

ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567


?

ข่าวในพระราชสำนัก

                            พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๗  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

วันนี้  เวลา  ๑๗.๑๓  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการ “Weaving Our Stories (เวฟวิ่ง อาวร์ สตอรีส์) : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย ๑๙๐ ปี”

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอนุทิน  ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายชัชชาติ

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น เสด็จเข้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประทับพระราชอาสน์ นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวเกวนโดลิน เจ. คาร์ดโน รองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญแด่สมเด็จ

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการ “Weaving Our Stories (เวฟวิ่ง อาวร์ สตอรีส์) : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย ๑๙๐ ปี” และศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance (ไทม์ โอว์ส อัส รีเมมบรานซ์) กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ ฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีสั้น “Weaving Our Stories (เวฟวิ่ง อาวร์ สตอรีส์) : สานสัมพันธ์

ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย ๑๙๐ ปี” แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการ ฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ ผืนผ้าแห่งความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและไทย ชุดที่ ๒

การร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกา และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนนักศึกษาในไทย

ชุดที่ ๓ การเดินทางของศิลปินเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากชุมชนผ้าทอและผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศไทย และชุดที่ ๔ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง “Time Owes Us Remembrance (ไทม์ โอว์ส อัส รีเมมบรานซ์) กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

นิทรรศการ “Weaving Our Stories (เวฟวิ่ง อาวร์ สตอรีส์) : สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย ๑๙๐ ปี” เป็นงานแสดงศิลปะเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๑๙๐ ปี เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ซีอาเซียน (C-ASEAN) โดยความร่วมมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีภาคเอกชนไทยและสหรัฐอเมริการ่วมให้การสนับสนุน นิทรรศการดังกล่าวนำเสนอผลงานศิลปะสิ่งทอและเรื่องราวที่สะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ “Time Owes Us Remembrance (ไทม์ โอว์ส อัส รีเมมบรานซ์) กาลเวลา คืนค่า หวนรำลึก” จัดทำโดย

นางสาวอแมนด้า  พึ่งโพธิปักขิยะ ศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามและงานศิลปะ

/บนผืนผ้าไทย …

– ๒ –

บนผืนผ้าไทยจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผนวกกับความประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยที่สนับสนุนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอย่างไทย จึงถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะการทอผ้าอย่างไทยที่มีความประณีตและซับซ้อน เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกัน และมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่อดีต

จวบจนปัจจุบัน และจะสืบต่อไปยังอนาคต ดังเช่นสายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

ที่มีสัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นยาวนาน

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๓๗๖

อันเป็นปีที่มีการลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๓๗๖ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ และประธานาธิบดีแอนดรูว์  แจ็กสัน ประธานาธิบดีคนที่ ๗ ของสหรัฐอเมริกา สนธิสัญญาดังกล่าวนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาลงนาม

เป็นคู่สัญญากับประเทศในทวีปเอเชีย นับจากนั้น ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาก็ได้เริ่มถักทอสายสัมพันธ์มาจนถึง ๑๙๐ ปี โดยทั้งสองประเทศต่างมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้ง

มีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง ผ่านการประสานความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณสุข การค้า การลงทุน ความมั่นคง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์

อันดีของทั้งสองประเทศตลอด ๑๙๐ ปีที่ผ่านมา และสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันยาวนาน รวมถึงมิตรภาพและความใกล้ชิด ทั้งในระดับผู้นำและระดับประชาชน ตลอดจนความตั้งใจของทุกฝ่ายที่จะส่งเสริมมิตรภาพนี้ให้ยั่งยืนสืบไป

เวลา ๑๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด (Mrs. Ana Maria Prieto Abad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา  ๑๒.๓๐  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การกำเนิดของเซลล์มะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๖.๒๕  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๔.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยSource link