งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน แบ่งจ่ายเป็น 1 งวดๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
1 มีสัญชาติไทย
2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี เพศชายหรือเพศหญิง
3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft ofice เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ได้ในระดับดี
5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ถือว่าสละสิทธิ์)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้จาก www.mnre.go.th “ข่าวสมัครงาน” โดยส่ง เอกสารการสมัครมาทาง จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) : cictlemnre.go.th (ปิดรับสมัครทางจดหมาย อิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 16.30 น. ใบสมัครที่ส่งทางจดหมาย อิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail) ให้สแกนใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาด้วย และให้นำตัวจริงมาส่งในวัน สอบสัมภาษณ์)
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ชั้น 10) อาคารกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2265 6240 หรือ 0 2278 8693

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการทําสัญญาจ้าง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ ๑ จะต้องทําสัญญาจ้างกันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป พร้อมทั้งเตรียมเงินหลักประกัน สัญญาจ้าง ร้อยละ ๕ ของวงเงินในการจัดจ้างตามสัญญามาให้ไว้กับสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในวันทําสัญญาด้วย (http://www.mnre.go.th)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก