ข่าวสารกรุงเทพฯ

อำนาจเจริญ จัดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสยามแผ่นอำนาจเจริญ จัดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ

ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ” ประกอบด้วย หัวข้อ “ครอบแก้ว คุ้มเกล้าขาวประชา” และ หัวข้อ “พระราชประวัติ บุญญาธิการพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการเข้าร่วมเวทีเสวนาฯ ในวันนี้

สำหรับการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ” ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายกองเอก ธารณา คชเสนี วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและ นายหมวดตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ เป็นวิทยากรผู้ช่วย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ” หัวข้อ “ครอบแก้ว คุ้มเกล้าชาวประชา” และหัวข้อ “พระราชประวัติบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืน มีความพร้อมที่จะนำองค์ความรู้ อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปขยายผลแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญSource link