ข่าวสารกรุงเทพฯ

ปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนรองรับการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

(16 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โดยมี นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา ซึ่งเป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก ที่มีจุดเชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิม รองรับปริมาณการจราจรกระจายออกสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบริเวณถนนบรมราชชนนีในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนดังกล่าว โครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เริ่มดำเนินการวันที่ 27 ก.ย.61 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 15 ก.พ.64 ระยะเวลาดำเนินการ 872 วัน ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 14-20 ม. ระยะทาง 6.1 กม. จากผิวทางแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 2-3 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ช่องจราจรกว้าง 3.20 ม. ทางเท้าเป็นไหล่ทาง ค.ส.ล. พร้อมแต่งผิวรางวี และปูแอสฟัลต์ในส่วนที่เหลือจนถึงแนวเขตทางสาธารณะ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และระบบท่อระบายน้ำทั้ง 2 ฝั่งถนน พร้อมขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามคลองควาย สะพานข้ามคลองขุนศรีบุรีรักษ์ สะพานข้ามคลองบางคูเวียง และสะพานข้ามคลองซอย ทั้งนี้โครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนบรมราชชนนี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรเชื่อมต่อไปยังจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐม พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

“ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีจะมีถนนสายหลักในการเดินทางคือถนนเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ปัจจุบันปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน อย่างไรก็ตามโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา จึงเป็นทางเลือกในการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นโครงข่ายถนนย่อยและเป็นถนนคู่ขนานระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนบรมราชชนนี รวมถึงโครงการก่อสร้างถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีตามแนวตะวันออก-ตะวันตก รองรับและกระจายการจราจรจากใจกลางเมืองสู่พื้นที่ชานเมือง ช่วยให้ระบบการจราจรมีความคล่องตัวและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

 

—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

 

ข่าวสารกรุงเทพ : http://www.prbangkok.com/th/board/