งานราชการ กทมงานราชการกรุงเทพและปริมณฑล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท สังกัด โครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม สรรค์สร้าง ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 10 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
1.3 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
1.4 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการบัญชีและการเงิน หรือสามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.5 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 2007 ขึ้นไป และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
1.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง
1.7 มีความตั้งใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สนใจเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

กำหนดการรับสมัคร
วิธีการสมัครงาน มีดังนี้ สมัครทางอินเทอร์เน็ต
1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมสแกนหลักฐานการสมัครงานเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1.0MB โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้ที่เว็บไซต์ www.eng.ku.ac.th (สมัครงาน) หรือ https://recruit.eng.ku.ac.th/ เลือกกรอกใบสมัคร (มุมขวามือด้านล่าง)
2. หน่วยการเจ้าหน้าที่ตอบรับ ยืนยันการสมัครงานให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทราบทางอีเมล
3. ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 100 บาท ผ่าน QR Code ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ ส่งให้ทางอีเมล และส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง Email : jeeranan.n@ku.th (เงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครเมื่อชำระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4. สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในวันทำการ เวลา 09.00-15.30 น.
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในวิธีการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.จีรนันท์ เพ็ญจันทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1154

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.eng.ku.ac.th (สมัครงาน)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิ๊ก
ลิ้งสมัคร